Skip to content

लगा दादी चरणो का ध्यान।। ये धोरा की महारानी

लगा दादी चरणों का ध्यान भजन लिरिक्स

लगा दादी चरणों का ध्यान,लगा दादी चरणो का ध्यान,अपने बच्चो को देती ये,अपने बच्चो को देती ये,मुंह माँगा वरदान,लगा दादी चरणो का ध्यान,लगा दादी चरणो… Read More »लगा दादी चरणों का ध्यान भजन लिरिक्स