Skip to content

बनु दास जनम जनम तक

बनु दास जनम जनम तक यो ही आयो मांगने मैया थारै आंगणे

बनु दास जनम जनम तक,यो ही आयो मांगने,मैया थारै आंगणे,मैया थारै आंगणे।। मंगल गाऊं घर घर जाकर,थासु मिल्यो उपहार,देके सेवा इ जनम में,बहुत कियो उपकार,मौज… Read More »बनु दास जनम जनम तक यो ही आयो मांगने मैया थारै आंगणे