ॐकार स्वरूपा सद्‌गुरू Omkar Swarupa Sadguru

ॐकार स्वरूपा सद्‌गुरू Omkar Swarupa Sadguru

ॐकार स्वरूपा, सद्गुरू समर्था ।

अनाथाच्या नाथा, तुज नमो ।

तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो ॥१॥

नमो मायबापा, गुरुकृपाघना ।

तोडी या बंधना मायामोहा ।

मोहोजाळ माझे कोण नीरशील ।

तुजविण दयाळा सद्गुरुराया ॥२॥

सद्गुरुराया माझा आनंदसागर ।

त्रैलोक्या आधार गुरुराव ।

गुरुराव स्वामी असे स्वयंप्रकाश ।

ज्यापुढे उदास चंद्र-रवि ।

रवि, शशी, अग्नि, नेणती ज्या रूपा ।

स्वप्रकाशरूपा नेणे वेद ॥३॥

एका जनार्दनी, गुरू परब्रम्ह ।

तयाचे पैनाम सदामुखी ॥४॥

Leave a Reply