Skip to content

होली खेले बाबा श्याम आपा चाला खाटू धाम भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स

  • by
0 1286

होली खेले बाबा श्याम,
आपा चाला खाटू धाम,
होली खेले रे।।

लाल अभीर गुलाल उड़त है,
केशर ओर किस्तुरी रे,
स्वर्ग से सुन्दर लाग म्हाने,
खाटू नगरी रे,
होली खेले रे।

होली खेलें बाबा श्याम,
आपा चाला खाटू धाम
होली खेले रे।।

श्याम श्याम खाटू में गुंजे,
डपली चंग बजाव रे,
भक्ता सागे नाचे गावे,
धुम मचाव रे,
होली खेले रे।

होली खेलें बाबा श्याम,
आपा चाला खाटू धाम
होली खेले रे।।

श्यामधणी रे हाथा माही,
रंग भरी पिचकारी रे,
भक्ता उपर श्यामधणी तो,
भर-भर मारी रे,
होली खेले रे।

होली खेलें बाबा श्याम,
आपा चाला खाटू धाम
होली खेले रे।।

रंग रगीलो फागण आयो,
भक्ता क मन भायो रे,
नौरतन योगी को भी बाबा,
मन हर्षायो रे,
होली खेले रे।।

होली खेलें बाबा श्याम,
आपा चाला खाटू धाम
होली खेले रे।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.