Skip to content

रे नंदलाला तू छेडू,Re Nandalala Tu Chedu

fb-site

रे नंदलाला तू छेडू नको
धरुनीया पदराला ओढू नको

सांजवेळ झाली घरी जाऊ दे ना
नको बासरीच्या घेऊस ताना
शब्द लाघवी काना बालू नको

अडवू नको रे नभी चंद्र आला
आवरुनी घे ना तुझ्या बाललीला
मला मोहमायेने वेढू नको

Leave a Reply

Your email address will not be published.