Skip to content

राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे भजन लिरिक्स

  • by
0 823

नागर जी भजन राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे भजन लिरिक्स

राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे,
राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे,
प्रेम से बोलो मन भाव बोलो रे,
प्रेम से बोलो मन भाव बोलो रे,
राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे।।

बीत रहे दिन भजन बिना रे,
बीत रहे दिन भजन बिना रे,
भजन बिना यहाँ जीना मना रे,
भजन बिना यहाँ जीना मना रे,
राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे।।

जीवन की पतवार यही है,
जीवन की पतवार यही है,
राम बिना आधार नही है,
राम बिना आधार नही है,
राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे।।

भव सागर तो उंडा घना रे,
भव सागर तो उंडा घना रे,
पार उतर गए संत जना रे,
पार उतर गए संत जना रे,
राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे।।

मात पिता की सेवा करो रे,
मात पिता की सेवा करो रे,
सेवा करोगे तो मेवा मिले रे,
सेवा करोगे तो मेवा मिले रे,
प्रेम से बोलो मन भाव बोलो रे,
राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे।।

आते जाते बोलो मन हरे राम बोलो रे,
आते जाते बोलो मन हरे राम बोलो रे,
खाते पीते बोलो मन हरे राम बोलो रे,
खाते पीते बोलो मन हरे राम बोलो रे,
प्रेम से बोलो मन भाव बोलो रे,
राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे।।

राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे,
राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे,
प्रेम से बोलो मन भाव बोलो रे,
प्रेम से बोलो मन भाव बोलो रे,
राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.