Skip to content

रमतो भमतो जाय आज माँ नो गरबो रमतो जाय गरबा लिरिक्स

0 312

गरबा लिरिक्स रमतो भमतो जाय आज माँ नो गरबो रमतो जाय गरबा लिरिक्स
Singer – Karsan Sagathia

रमतो भमतो जाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
पवन झपाटा खाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
रमतों भमतों जाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय।।

माँ ना गरबा मा नवलख तारला,
माँ ना गरबा मा नवलख तारला,
अम्बिका ने माथे सुहाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
रमतों भमतों जाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय।।

इरे गरबो चवद ब्रम्हांड फरतो,
इरे गरबो चवद ब्रम्हांड फरतो,
जल हल जल हलकाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
रमतों भमतों जाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय।।

वाया वाया रे काई तोफानी बायरा,
वाया वाया रे काई तोफानी बायरा,
तोये ना जाखो थाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
रमतों भमतों जाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय।।

चाँदा सूरज नि ज्योतु रे जलती,
चाँदा सूरज नि ज्योतु रे जलती,
समदर ना दिविल क़ुराय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
रमतों भमतों जाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय।।

रमतो भमतो जाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
पवन झपाटा खाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
रमतों भमतों जाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.