Skip to content

म्हारो साँवरियो दिलदार म्हारो साँवरियो भजन श्याम बाबा भजन लिरिक्स

  • by
0 3060

म्हारो साँवरियो दिलदार
म्हारो साँवरियो
मन भायी बाबा जी थारी चाकरी
थारा हूँ चाकरीयो
म्हारो साँवरियो
म्हारो साँवरीयो दिलदार
म्हारो साँवरियो
साँवरियो जी म्हारो साँवरियो।।

दर्शन कर बाबा
ओ नैना भर आवे
झूमे हिवड़े रो मोर
म्हारो साँवरियो
म्हारो साँवरीयो दिलदार
म्हारो साँवरियो
साँवरियो जी म्हारो साँवरियो।।

थे ही आसरो श्याम
भरोसो म्हारो जी
थारे हाथो म्हारी डोर
म्हारो साँवरियो
म्हारो साँवरीयो दिलदार
म्हारो साँवरियो
साँवरियो जी म्हारो साँवरियो।।

मैं के जानू नाथ
थे हो अंतरयामी
थे देखो म्हारी ओर
म्हारो साँवरियो
म्हारो साँवरीयो दिलदार
म्हारो साँवरियो
साँवरियो जी म्हारो साँवरियो।।

थे थामो जी डोर
मैं तो हार गयो
थारो दीपक घनो कमजोर
म्हारो साँवरियो
म्हारो साँवरीयो दिलदार
म्हारो साँवरियो
साँवरियो जी म्हारो साँवरियो।।

म्हारो साँवरियो दिलदार
म्हारो साँवरियो
मन भायी बाबा जी थारी चाकरी
थारा हूँ चाकरीयो
म्हारो साँवरियो
म्हारो साँवरीयो दिलदार
म्हारो साँवरियो
साँवरियो जी म्हारो साँवरियो।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.