Skip to content

म्हारा रे बालाजी सालासर वाला भजन लिरिक्स

0 1897

कृष्ण भजन म्हारा रे बालाजी सालासर वाला भजन लिरिक्स
Singer : Mayank Agrawal
तर्ज – भक्तो की भीड़ है अपार।

म्हारा रे बालाजी सालासर वाला,
म्हारा रे बालाजी,
म्हारा बालाजी सालासर वाला,
सालासर वाला ये तो मेहन्दीपूर वाला,
खाटू वालो बाबो श्याम,
के जोड़ी को जवाब नही,
के जोड़ी को जवाब नही,
के जोड़ी को जवाब नही,
खाटू वालो बाबो श्याम,
के जोड़ी को जवाब नही।।

म्हारो रे बालाजी
माँ अंजनी को लालो,
अंजनी को लालो माँ,
अंजनी को लालो,
एहलवती को लालो श्याम,
के जोड़ी को जवाब नही,
के जोड़ी को जवाब नही,
खाटू वालो बाबो श्याम,
के जोड़ी को जवाब नही।।

लाल लंगोटो सोहे,
बालाजी के तन पे,
बालाजी के तन पे,
बालाजी के तन पे,
केसरियो बागो पहरे श्याम,
के जोड़ी को जवाब नही,
के जोड़ी को जवाब नही,
खाटू वालो बाबो श्याम,
के जोड़ी को जवाब नही।।

हाथ में घोटो म्हारा,
बालाजी के सोहे,
बालाजी के सोहे,
म्हारा बालाजी के सोहे,
तीन बाणधारी बाबो श्याम,
के जोड़ी को जवाब नही,
के जोड़ी को जवाब नही,
खाटू वालो बाबो श्याम,
के जोड़ी को जवाब नही।।

संकट मोचन म्हारा,
बालाजी कुहावे,
बालाजी कुहावे,
म्हारा बालाजी कुहावे,
हारे को साथी बाबो श्याम,
के जोड़ी को जवाब नही,
के जोड़ी को जवाब नही,
खाटू वालो बाबो श्याम,
के जोड़ी को जवाब नही।।

म्हारा रे बालाजी सालासर वाला,
म्हारा रे बालाजी,
म्हारा बालाजी सालासर वाला,
सालासर वाला ये तो मेहन्दीपूर वाला,
खाटू वालो बाबो श्याम,
के जोड़ी को जवाब नही,
के जोड़ी को जवाब नही,
के जोड़ी को जवाब नही,
खाटू वालो बाबो श्याम,
के जोड़ी को जवाब नही।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.