Skip to content

म्हारा खूब सज्या रे दीनानाथ म्हारा मन मोह लिया श्याम जी भजन लिरिक्स

  • by
0 3157

म्हारा खूब सज्या रे दीनानाथ
म्हारा मन मोह लिया
म्हारी तो राधिका भोरी भारी
म्हारी तो राधिका भोरी भारी
म्हारा नटखट दीनानाथ
म्हारा मन मोह लिया
म्हारा खुब सज्या रे दीनानाथ
म्हारा मन मोह लिया।।

म्हारी तो राधिका गोरी गोरी
म्हारी तो राधिका गोरी गोरी
म्हारा कारो कारो दीनानाथ
म्हारा कारो कारो दीनानाथ
म्हारा मन मोह लिया
म्हारा खुब सज्या रे दीनानाथ
म्हारा मन मोह लिया।।

म्हारी तो राधिका राजदुलारी
म्हारी तो राधिका राजदुलारी
म्हारा ग्वाला दीनानाथ
म्हारा ग्वाला दीनानाथ
म्हारा मन मोह लिया
म्हारा खुब सज्या रे दीनानाथ
म्हारा मन मोह लिया।।

म्हारी तो राधिका नथरी वाली
म्हारी तो राधिका नथरी वाली
म्हारा छलिया दीनानाथ
म्हारा छलिया दीनानाथ

म्हारा मन मोह लिया
म्हारा खुब सज्या रे दीनानाथ
म्हारा मन मोह लिया।।

म्हारा खूब सज्या रे दीनानाथ
म्हारा मन मोह लिया
म्हारी तो राधिका भोरी भारी
म्हारी तो राधिका भोरी भारी
म्हारा नटखट दीनानाथ
म्हारा मन मोह लिया
म्हारा खुब सज्या रे दीनानाथ
म्हारा मन मोह लिया।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.