Skip to content

मैं तो जागरण रखायो माजीसा रे नाम को भजन लिरिक्स

0 728

दुर्गा माँ भजन मैं तो जागरण रखायो माजीसा रे नाम को भजन लिरिक्स
स्वर – पिंकी गहलोत।
तर्ज- मेहँदी राचन लागी हाथा।

मैं तो जागरण रखायो,
माजीसा रे नाम को,
आई शुभ घड़ी आई,
म्हारे आंगणिये रे माय,
थे तो आओ नी पधारो,
म्हारे आंगणिये रे माय,
आई शुभ घड़ी आई,
म्हारे आंगणिये रे माय।।

पाठ पुरायो माजीसा रे नाम को,
जोत जगाई माजीसा रे नाम की,
पाठ पुरायो माजीसा रे नाम को,
जोत जगाई माजीसा रे नाम की,
मै तो भोग ने बनायो,
माजीसा रे नाम को,
आई शुभ घड़ी आई,
म्हारे आंगणिये रे माय।।

लाल चुनरिया लाया,
माजीसा रे नाम की,
बिंदिया रखड़ी लाया,
माजीसा रे नाम की,
लाल चुनरिया लाया,
माजीसा रे नाम की,
बिंदिया रखड़ी लाया,
माजीसा रे नाम की,
म्हे तो लाया लाया माजीसा रे,
सोलह सिंगार,
आई शुभ घड़ी आई,
म्हारे आंगणिये रे माय।।

भक्ता री विनती सुण बेगा पधारो,
मनडे रा पूरा कारज सारो,
भक्ता री विनती सुण बेगा पधारो,
मनडे रा पूरा कारज सारो,
थारी महिमा सुनावे माजीसा,
पिंकी गहलोत,
आई शुभ घड़ी आई,
म्हारे आंगणिये रे माय।।

मैं तो जागरण रखायो,
माजीसा रे नाम को,
आई शुभ घड़ी आई,
म्हारे आंगणिये रे माय,
थे तो आओ नी पधारो,
म्हारे आंगणिये रे माय,
आई शुभ घड़ी आई,
म्हारे आंगणिये रे माय।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.