Skip to content

मीराबाई छोड़ो साधुड़ा वालो साथ भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स

0 1255

मीराबाई छोड़ो साधुड़ा वालो साथ,
साधुड़ा थाने लांछन लगावे जी,
जोगीड़ा थाने नरका ले जावे जी,
मीराबाई छोड़ो साधुड़ा वालो साथ।।

ननंद बाई मुखड़ा सु मीठा बोलो,
साधु तरे ने म्हने तारसी हो जी,
ननंद बाई मुखड़ा सु मीठा बोलो,
साधु तरे ने म्हने तारसी हो जी,
साधु तरे ने म्हने तारसी हो जी।।

मीराबाई पेरी लो नवलखो हार,
मोहन माला ने मेलो माई ने हो जी,
मीराबाई पेरी लो नवलखो हार,
मोहन माला ने मेलो माई ने हो जी,
मोहन माला ने मेलो माई ने हो जी।।

ननंद बाई मुखड़ा सु मीठा बोलो,
म्हारी माला तो म्हाने तारसी हो जी,
मोहन माला तो भव सु तारसी हो जी,
मीराबाई छोड़ो साधुड़ा वालों साथ,
साधुड़ा थाने लांछन लगावे जी,
जोगीड़ा थाने नरका ले जावे जी।।

मीराबाई पेरी लो चिकणा चिर,
भगवा तो वेश मेलो माई ने हो जी,
मीराबाई पेरी लो चिकणा चिर,
भगवा तो वेश मेलो माई ने हो जी,
भगवा तो वेश मेलो माई ने हो जी।।

ननंद बाई गुरु म्हाने मिलिया रविदास,
कृष्ण कन्हैया वर पावियो हो जी,
ननंद बाई गुरु म्हाने मिलिया रविदास,
कृष्ण कन्हैया वर पावियो हो जी,
कृष्ण कन्हैया वर पावियो हो जी।।

मीराबाई छोड़ो साधुड़ा वालो साथ,
साधुड़ा थाने लांछन लगावे जी,
जोगीड़ा थाने नरका ले जावे जी,
मीराबाई छोड़ो साधुड़ा वालो साथ।।

1 thought on “मीराबाई छोड़ो साधुड़ा वालो साथ भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स”

  1. Pingback: आवोनी आवोनी खेतेश्वर दाता राजस्थानी भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स - Fb-site.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.