Skip to content

मीठी मीठी मुरली बजाय गयो रे एक ग्वालो सांवरिया कृष्ण भजन लिरिक्स

  • by
0 2207

मीठी मीठी मुरली बजाय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया,
ग्वालो सांवरिया,
एक ग्वालो सांवरिया,
मीठी मीठी मूरली बजाय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया।।

मैं वा से पूछ्यो कठे तेरो गाँव है,
मैं वा से पूछ्यो कठे तेरो गाँव है,
गोकुल नगरिया बताय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया,
मीठी मीठी मूरली,
बजाय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया।।

मैं वा से पूछ्यो काई थारो काम है,
मैं वा से पूछ्यो काई थारो काम है,
गव्वे चराना बताय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया,
मीठी मीठी मूरली,
बजाय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया।।

मैं वा से पूछ्यो कौन को तू लाल है,
मैं वा से पूछ्यो कौन को तू लाल है,
नन्द बाबा के नाम बताय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया,
मीठी मीठी मूरली,
बजाय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया।।

मैं वा से पूछ्यो कौन थारी मात है,
मैं वा से पूछ्यो कौन थारी मात है,
यशोदा मैया बताय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया,
मीठी मीठी मूरली,
बजाय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया।।

फिर मैं पूछ्यो काई तेरो भोग है,
फिर मैं पूछ्यो काई तेरो भोग है,
माखन मिश्री बताय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया,
मीठी मीठी मूरली,
बजाय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया।।

सबकुछ पूछ्यो पर नाम नाही पूछ्यो,
सबकुछ पूछ्यो पर नाम नाही पूछ्यो,
भगता ने छलियो लुभाय गयो रे,

एक ग्वालो सांवरिया,
मीठी मीठी मूरली,
बजाय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया।।

मीठी मीठी मुरली बजाय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया,
ग्वालो सांवरिया,
एक ग्वालो सांवरिया,
मीठी मीठी मूरली बजाय गयो रे,
एक ग्वालो सांवरिया।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.