Skip to content

भजले शिव का नाम रे बन्दे करले सफल जनम भजन लिरिक्स

0 481

अगडबम बम बम बोल,
अगडबम बम बम,
भजले शिव का नाम रे बन्दे,
भजलें शिव का नाम रे बन्दे,
करले सफल जनम,
अगडबम बम बम।।

शिव शंकर बागम्बर धारी,
जटा मे गंग बहे मतवारी,
ॐ नम:शिवाय ॐ नम: शिवाय,
शिव शंकर बागम्बर धारी,
जटा मे गंग बहे मतवारी,
शिश चन्द्रमा सोहत जाकी,
शिश चन्द्रमा सोहत जाकी,
झलकत है हर दम,
अगडबम बम बम।।

शमशानो मे धूनी रमावे,
भूत प्रेत गण नाच दिखावे,
ॐ नम:शिवाय ॐ नमःशिवाय,
चढ नंदी असवारी पावे,
चढ नंदी असवारी पावे,
तांडव ताल मृदंग,
अगडबम बम बम।।

डम डम डमरू हाथ बजावे,
काल तिलक त्रिकुंड सगावे,
ॐ नमःशिवाय ॐ नमःशिवाय,
डम डम डमरू हाथ बजावे,
काल तिलक त्रिकुंड सगावे,
शिव गण सिंगी नाद बजावे,
शिव गण सिंगी नाद बजावे,
शिव शक्ति के संग,
अगडबम बम बम।।

कालन के महाकाल कहावे,
भगतन के प्रभु लाज बचावे,
ॐ नमःशिवाय ॐ नमःशिवाय,
कालन के महाकाल कहावे,
भगतन के प्रभु लाज बचावे,
‘नानु पंडित’ महिमा गावे,
‘नानु पंडित’ महिमा गावे,
सूर लहरी पे करदो करम,
अगडबम बम बम।।

अगडबम बम बम बोल,
अगडबम बम बम,
भजले शिव का नाम रे बन्दे,
भजलें शिव का नाम रे बन्दे,
करले सफल जनम,
अगडबम बम बम।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.