Skip to content

भक्तो के मन को भाय गयो रे एक छोटो सो ग्वालो कृष्ण भजन लिरिक्स

  • by
0 1525

भक्तो के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
प्यारी सी बंसी बजाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
छोटो सो ग्वालो एक प्यारो सो ग्वालो,
प्यारी सी बंसी बजाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
भक्तों के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो।।

एक ने पूछ्यो लाला नाम तेरो क्या है,
एक ने पूछ्यो लाला नाम तेरो क्या है,
कान्हा नाम बताय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
भक्तों के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो।।

दूजे ने पूछ्यो लाला कौन तेरो गाँव है,
दूजे ने पूछ्यो लाला कौन तेरो गाँव है,
गोकुल नगरी बताय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
भक्तों के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो।।

तीजे ने पूछ्यो लाला भोग तेरो क्या है,
तीजे ने पूछ्यो लाला भोग तेरो क्या है,
माखन मिश्री बताय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
भक्तों के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो।।

‘हर्ष’ ने पूछ्यो लाला प्यारो तेरो कौन है,
‘हर्ष’ ने पूछ्यो लाला प्यारो तेरो कौन है,
भक्तों को प्यारा बताय गयो रे,

एक छोटो सो ग्वालो,
भक्तों के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो।।

भक्तो के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
प्यारी सी बंसी बजाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
छोटो सो ग्वालो एक प्यारो सो ग्वालो,
प्यारी सी बंसी बजाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो,
भक्तों के मन को भाय गयो रे,
एक छोटो सो ग्वालो।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.