Skip to content

बाबो जाणे रे भाया बाबो जाणे भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स

0 1200

बाबो जाणे रे भाया बाबो जाणे,
बाबो जाने रे भाया बाबो जाने,
तू तो थारो थारो धर्म निभाई रे,
भाई आगे बाबो जाणे।।

रामजी रे नाम री कमाई कर ले,
राम जी रे नाम री कमाई कर ले,
तू तो सगळा सु,
तू तो सगळा सु प्रेम निभाई रे,
भाई आगे बाबो जाणे।।

हक री हजार लीजे राजी रे खुसी,
हक री हजार लीजे राजी रे खुसी,
बिना हक री रे,
बिना हक री रे हाथ ना लगाई रे,
भाई आगे बाबो जाणे।।

सुख चावे मन में तो सुख देणो सिखले,
सुख चावे मन मे तो सुख देणो सिख ले,
दुख देसी थाने,
दुख देसी थाने आस पराई रे,
भाई आगे बाबो जाणे।।

बाबो जाणे रे भाया बाबो जाणे,
बाबो जाने रे भाया बाबो जाने,
तू तो थारो थारो धर्म निभाई रे,
भाई आगे बाबो जाणे।।

1 thought on “बाबो जाणे रे भाया बाबो जाणे भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स”

  1. Pingback: मैं तो सब देवा ने छोड़ रामसा ने ध्यावा भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स - Fb-site.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.