Skip to content

बाबा सुनले मेरी पुकार मैं आया तेरे द्वारे लिरिक्स

  • by
0 1291

हरियाणवी भजन बाबा सुनले मेरी पुकार मैं आया तेरे द्वारे लिरिक्स
Singer – Sumit Kalanaur

बाबा सुनले मेरी पुकार,
मैं आया तेरे द्वारे,
मैं आया तेरे द्वारे,
हो मैं आया तेरे द्वारे,
हो बाबा सुनलें मेरी पुकार,
मैं आया तेरे द्वारे।।

हो मन्ने ढूंढा सारा जमाना,
पाया न असल ठिकाना,
हो बाबा ढूंढ ढूंढ लिया हार,
हो बाबा सुनलें मेरी पुकार,
मैं आया तेरे द्वारे।।

हो विषयो ने घणा सताया,
मैं आसा करके आया,
हो बाबा मैं सूं मूढ़ ग्वार,
आया सूं तेरे द्वारे।।

यो जगत मुसाफिर खाना,
मेरा छूटे ना आणा जाणा,
हो सतगुरु हमने सँ तेरा आधार,
आया सूं तेरे द्वारे।।

हो सतबीर सिंह रखवाले,
मेरी नइया थारे हवाले,
हो करदो भवसागर ते पार,
आया सूं तेरे द्वारे।।

बाबा सुनले मेरी पुकार,
मैं आया तेरे द्वारे,
मैं आया तेरे द्वारे,
हो मैं आया तेरे द्वारे,
हो बाबा सुनलें मेरी पुकार,
मैं आया तेरे द्वारे।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.