Skip to content

बाबा मेरे आ जाइये तेरे भगतां ने ज्योत जगाई

0 1290

हरियाणवी भजन बाबा मेरे आ जाइये तेरे भगतां ने ज्योत जगाई
Singer – Sumit Kalanaur

बाबा मेरे आ जाइये,
तेरे भगतां ने ज्योत जगाई।।

हो बाबा मेरे पहरों न,
मैं तो लाल लंगोटा लाई,
हो बाबा मेरे आ जईयो,
तेरे भगता ने ज्योत जगाई।।

हो बाबा मेरे जिम्मो ने,
मैं तो खीर चूरमा लाई,
हो बाबा मेरे आ जईयो,
तेरे भगता ने ज्योत जगाई।।

हो बाबा मेरे नहले न,
मैं तो ताता पानी ले,
हो बाबा मेरे आ जईयो,
तेरे भगता ने ज्योत जगाई।।

हो बाबा मेरे भरदो न,
मैं खाली झोली लाई,
हो बाबा मेरे आ जईयो,
तेरे भगता ने ज्योत जगाई।।

हो बाबा मेरे भरे रहे,
मैं फूली नही समाई,
हो बाबा मेरे आ जईयो,
तेरे भगता ने ज्योत जगाई।।

बाबा मेरे आ जाइये,
तेरे भगतां ने ज्योत जगाई।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.