Skip to content

फागणियो मेलो आ गयो जी श्याम भजन कृष्ण भजन लिरिक्स

  • by
0 2024

फागणियो मेलो आ गयो जी,
मैं मिलन ने आया खाटू धाम,
फागणियों मेलो आ गयो जी।।

म्हारो श्याम धनी हेला मारे रे,
म्हे दोड्या दोड्या आया खाटू धाम,
फागणियों मेलो आ गयो जी।।

ग्यारस को मेलों लागे जी,
मैं मिलन ने आया खाटू धाम,
फागणियों मेलो आ गयो जी।।

होली खेला थारे सागे बाबा श्याम,
मैं मिलन ने आया खाटू धाम,
फागणियों मेलो आ गयो जी।।

म्हारो बेड़ो पार लगाओ बाबा श्याम,
मैं मिलन ने आया खाटू धाम,
फागणियों मेलो आ गयो जी।।

नितेश खाटू आयो जी,
थाने भजना सु रिझावे बाबा श्याम,
फागणियों मेलो आ गयो जी।।

फागणियो मेलो आ गयो जी,
मैं मिलन ने आया खाटू धाम,
फागणियों मेलो आ गयो जी।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.