Skip to content

पीलो भोला पीलो थोड़ी सी भंगिया पीलो भजन लिरिक्स

  • by
0 660

पीलो भोला पीलो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो,
पी लो भो ला पी लो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो,
पी लो भोला पी लो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो।।

हमी घूमने जाने स्वामी,
हमी घूमने जाने स्वामी,
हमी घूमने जाने स्वामी,
महा नांदिया हठीलो,हठीलो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो,
पी लो भोला पी लो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो।।

बाघम्बर पीताम्बर सोहे,
बाघम्बर पीताम्बर सोहे,
बाघम्बर पीताम्बर सोहे,
गले नाग जहरीलो, जहरीलो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो,
पी लो भोला पी लो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो।।

माथे चंदा चमचम चमके,
माथे चंदा चमचम चमके,
माथे चंदा चमचम चमके,
चन्दन पिलो पिलो पिलो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो,
पी लो भोला पी लो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो।।

पीलो भोला पीलो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो,
पी लो भो ला पी लो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो,
पी लो भोला पी लो,
थोड़ी सी भंगिया पीलो।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.