Skip to content

पँखिडा ओ पँखिडा गरबा हिन्दी लिरिक्स

  • by
0 455

पँखिडा ओ पँखिडा पँखिडा ओ पँखिडा,
पँखिडा तु उड़ ने जाना पावागढ़ रे,
महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे,
म्हारी महाकाली से जईने कीजो गरबो रमे रे।।

म्हारा गाँव का सुतार भाई बेगा आवो रे,
म्हारी महाकाली केलिये सुंदर बाजोट लाओ रे,
अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे,
महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे।।

म्हारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आवो रे,
म्हारी महाकाली के लिये सुंदर चुँदडी लाओ रे,
अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे,
महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे।।

म्हारा गाँव का लीलहार भाई बेगा आवो रे,
म्हारी महाकाली केलिये सुंदर चुड़िया लाओ रे,
अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे,
महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे।।

म्हारा गाँव का सुनार भाई जल्दी आवो रे,
म्हारी महाकाली के लिये सुंदर पायल लाओ रे,
अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे,
महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे।।

म्हारा गाँव का कुम्हार भाई बेगा आवो रे,
म्हारी महाकाली के लिये सुंदर गरबा लाओ रे,
अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे,
महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे।।

पंखिड़ा ओ पंखिड़ा पंखिड़ा ओ पंखिड़ा,
पँखिडा तु उड़ ने जाना पावागढ़ रे,
महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे,
म्हारी महाकाली से जईने कीजो गरबो रमे रे।।

गरबा लिरिक्स पँखिडा ओ पँखिडा गरबा हिन्दी लिरिक्स
पँखिडा ओ पँखिडा गरबा हिन्दी लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published.