Skip to content

नेडा नेडा रेजो दूर मती जईजो मारवाड़ी भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स

  • by
0 1397

नेडा नेडा रेजो दूर मती जईजो,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
कृष्ण कन्हइया रे,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
नागर नंदा रे।।

सब देवा रे मय आप बड़े हो,
ज्यूँ तारा रे मय चंदा,
मारा नागर नंदा,
नेड़ा नेडा रेजो दूर मती जईजो,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
कृष्ण कन्हइया रे,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
नागर नंदा रे।।

आप सिधाए हरी द्वारका जी,
माने भलाय गया घर रा,
धंधा नागर नंदा,
नेड़ा नेडा रेजो दूर मती जईजो,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
कृष्ण कन्हइया रे,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
नागर नंदा रे।।

मोर मुकुट पीताम्बर सोवे,
ऊपर फूल सुघन्दा,
मारा नागर नंदा,
नेड़ा नेडा रेजो दूर मती जईजो,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
कृष्ण कन्हइया रे,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
नागर नंदा रे।।

बृंदावन में रास रचायो,
खेले गोपी चन्दा मारा नागर नंदा,
नेड़ा नेडा रेजो दूर मती जईजो,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
कृष्ण कन्हइया रे,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
नागर नंदा रे।।

बाई मीरा केवे प्रभु,
गिरिधर नागर,
तुम शायर हम तेरा बंदा नागर नंदा,
नेड़ा नेडा रेजो दूर मती जईजो,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
कृष्ण कन्हइया रे,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
नागर नंदा रे।।

नेडा नेडा रेजो दूर मती जईजो,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
कृष्ण कन्हइया रे,
लागोड़ी प्रीत निभाइजो मारा,
नागर नंदा रे।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.