Skip to content

दादी नाचण दे तेरे भक्ता ने तेरो खूब सज्यो श्रृंगार भजन लिरिक्स

0 278

दुर्गा माँ भजन दादी नाचण दे तेरे भक्ता ने तेरो खूब सज्यो श्रृंगार भजन लिरिक्स
Singer – Atul Krishna Ji
तर्ज – धमाल।

दादी नाचण दे तेरे भक्ता ने,
तेरो खूब सज्यो श्रृंगार,
दादी नाचण दें,
कीर्तन माहि आज छा गई,
कीर्तन माहि आज छा गई,
बागा की बहार,
दादी नाचण दें,
दादी नाचण दें तेरे भक्ता ने,
तेरो खूब सज्यो श्रृंगार,
दादी नाचण दें।।

रंग बिरंगा गजरा सु,
श्रृंगार सज्यो है प्यारो जी,
सुरगा से भी न्यारो लागे,
सुरगा से भी न्यारो लागे,
यो तेरो दरबार,
दादी नाचण दें,
दादी नाचण दें तेरे भक्ता ने,
तेरो खूब सज्यो श्रृंगार,
दादी नाचण दें।।

देख देख श्रृंगार भवानी,
भक्ता रो मन हरषे जी,
टाबरिया थारा आज खड़्या है,
टाबरिया थारा आज खड़्या है,
नाचण ने तैयार,
दादी नाचण दें,
दादी नाचण दें तेरे भक्ता ने,
तेरो खूब सज्यो श्रृंगार,
दादी नाचण दें।।

ठुमक ठुमक कर नाचा दादी,
थाने आज रिझास्या जी,
ताल सु ताल मिलासी म्हारे,
ताल सु ताल मिलासी म्हारे,
घुंगरू की झंकार,
दादी नाचण दें,
दादी नाचण दें तेरे भक्ता ने,
तेरो खूब सज्यो श्रृंगार,
दादी नाचण दें।।

‘हर्ष’ कहे माँ टाबरिया ने,
मत ना रोको टोको जी,
आज भवानी झूम के नाचा,
आज भवानी झूम के नाचा,
भूल में म्हे घरबार,
दादी नाचण दें,
दादी नाचण दें तेरे भक्ता ने,
तेरो खूब सज्यो श्रृंगार,
दादी नाचण दें।।

दादी नाचण दे तेरे भक्ता ने,
तेरो खूब सज्यो श्रृंगार,
दादी नाचण दें,
कीर्तन माहि आज छा गई,
कीर्तन माहि आज छा गई,
बागा की बहार,
दादी नाचण दें,
दादी नाचण दें तेरे भक्ता ने,
तेरो खूब सज्यो श्रृंगार,
दादी नाचण दें।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.