Skip to content

दादा खेड़े तेरा द्वारा मने लागे सै घणा प्यारा लिरिक्स

  • by
0 1309

हरियाणवी भजन दादा खेड़े तेरा द्वारा मने लागे सै घणा प्यारा लिरिक्स
गायक – सोमपाल कालखा वाले।

दादा खेड़े तेरा द्वारा,
मने लागे सै घणा प्यारा,
मने लागे सै घणा प्यारा,
दादा खेडे तेरा द्वारा,
मने लागे सै घणा प्यारा।।

मोह माया का झाल तोड़ के,
ले दोनो हाथ जोड़ के,
तेरी शक्ति का चमकारा,
मने लागे सै घणा प्यारा,
दादा खेडे तेरा द्वारा,
मने लागे सै घणा प्यारा।।

ना मेरा कोई हिमाती,
मेरे घात की होरी माटी,
तु करदे एक इसारा,
मने लागे सै घणा प्यारा,
दादा खेडे तेरा द्वारा,
मने लागे सै घणा प्यारा।।

तेरी माया अजब निराली,
तु भरता झोली खाली,
मै तो दर झोली फैलारा,
मने लागे सै घणा प्यारा,
दादा खेडे तेरा द्वारा,
मने लागे सै घणा प्यारा।।

तेरी करके सोमपाल भी,
मुह मांगा पाग्या,
तेरे नए नए भजन सुनाके,
बिट्टू कालखा मी बरसाग्या,
यो संता साज बजार्या,
मने लागे सै घणा प्यारा,
दादा खेडे तेरा द्वारा,
मने लागे सै घणा प्यारा।।

दादा खेड़े तेरा द्वारा,
मने लागे सै घणा प्यारा,
मने लागे सै घणा प्यारा,
दादा खेडे तेरा द्वारा,
मने लागे सै घणा प्यारा।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.