दयाछाया घे निवारुनिया,Dayachaya Ghe Nivaruniya

दयाछाया घे निवारुनिया ।
प्रभु मजवरि कोपला ॥

जीवनासि मम आधार गुरु जो ।
तोहि कसा अजि कोपला ॥

Leave a Reply