थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी लिरिक्स

थारो निर्मल निर्मल पानी,
नर्मदा महारानी महारानी,
महारानी न कल्याणी,
नर्मदा महारानी महारानी।।

माई थारा नीर मा ब्रम्हा जी नहाया,
ब्रम्हा जी नहाया मैया डुबकी लगाया,
थारी पूजा करे हो ब्रम्हाणी,
नर्मदा महारानी महारानी,
थारों निर्मल निर्मल पानी,
नर्मदा महारानी महारानी।।

माई थारा नीर मा विष्णु जी नहाया,
विष्णु जी नहाया मैया डुबकी लगाया,
थारी सेवा करे हो लक्ष्मी रानी,
नर्मदा महारानी महारानी,
थारों निर्मल निर्मल पानी,
नर्मदा महारानी महारानी।।

अमरकण्ठ से आई नर्मदा,
घाट न घाट पुजाई नर्मदा,
तू तो सागर जाई न समानी,
नर्मदा महारानी महारानी,
थारों निर्मल निर्मल पानी,
नर्मदा महारानी महारानी।।

थारो निर्मल निर्मल पानी,
नर्मदा महारानी महारानी,
महारानी न कल्याणी,
नर्मदा महारानी महारानी।।

Leave a Reply