Skip to content

तू तो बैठी जाजम राल बिजासन राणी भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स

  • by
0 1313

तू तो बैठी जाजम राल,
बिजासन राणी,
मारा मन का दुखड़ा,
दूर करो कल्याणी।।

थारे पूरव दिशा में पीट,
आटूणा रो मुखडो,
ए थारे देश विदेश रा,
आवे काटजे दुखडो,
तू तो बेठी जाजम राल,
बिजासन राणी,
मारा मन का दुखड़ा,
दूर करो कल्याणी।।

थारे डावी भुजा पे समंद,
भरियो हे अति भारी,
हे थारे रुनझुन रुनझुन,
पानी भरे हे पनियानी,
तू तो बेठी जाजम राल,
बिजासन राणी,
मारा मन का दुखड़ा,
दूर करो कल्याणी।।

थारे चढे हे मदिरा रा पान,
बोकडो तो भारी,
हे तू तो आवे हे जगत रे माय,
मात महारानी,
तू तो बेठी जाजम राल,
बिजासन राणी,
मारा मन का दुखड़ा,
दूर करो कल्याणी।।

हे तू तो खेड़ा खुट की,
बैठी करो हे रखवाली,
हे तू तो पूत पूत री,
बेल बंधावे महारानी,
तू तो बेठी जाजम राल,
बिजासन राणी,
मारा मन का दुखड़ा,
दूर करो कल्याणी।।

तू तो बैठी जाजम राल,
बिजासन राणी,
मारा मन का दुखड़ा,
दूर करो कल्याणी।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.