Skip to content

जादू भरी तेरी आँखे जिधर गई हिंदी कृष्ण भजन लिरिक्स

  • by
0 905

जादू भरी तेरी आँखे जिधर गई,
नैनो की कटारी वारी वारि,
छुई छुई छतियन से उतर गई,
जादू भरी तेरी आँखे जिधर गई।।

प्रेम की लरी अरी दृग दोनों,
बरस परी मोती सी बिखर गई,
प्रेम की लरी अरी दृग दोनों,
बरस पड़ी मोती सी बिखर गई,
जादू भरी तेरी आँखे जिधर गई।।

नैनो की कटारी वारी वारि,
छुई छुई छतियन से उतर गई,
जादू भरी तेरी आँखे जिधर गई।।

अब पल पलक टरत नही टारे,
छीन छोरत जनु जान निकर गई,
अब पल पलक टरत नही टारे,
छीन छोरत जनु जान निकर गई,
जादू भरी तेरी आँखे जिधर गई।।

नैनो की कटारी वारी वारि,
छुई छुई छतियन से उतर गई,
जादू भरी तेरी आँखे जिधर गई।।

नैनो की कटारी वारि वारि पलकन मारी,
जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई,
नैनो की कटारी वारि वारि पलकन मारी,
जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई,
जादू भरी तेरी आँखे जिधर गई।।

नैनो की कटारी वारी वारि,
छुई छुई छतियन से उतर गई,
जादू भरी तेरी आँखे जिधर गई।।

जादू भरी तेरी आँखे जिधर गई,
नैनो की कटारी वारी वारि,
छुई छुई छतियन से उतर गई,
जादू भरी तेरी आँखे जिधर गई।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.