Skip to content

चला पंढरीसी जाऊं,Chala Pandharisi Jau

fb-site

चला पंढरीसी जाऊं ।
रखमादेवीवरा पाहूं ॥१॥

डोळे निवतील कान ।
मना तेथें समाधान ॥२॥

संता महंता होतील भेटी ।
आनंदे नाचों वाळवंटी ॥३॥

तें तीर्थांचे माहेर ।
सर्व सुखाचें भांडार ॥४॥

जन्म नाही रे आणीक ।
तुका म्हणे माझी भाक ॥५॥

Leave a Reply

Your email address will not be published.