Skip to content

घुमा दे म्हारा बालाजी घम्मर घम्मर घोटो भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स

  • by
0 1254

घुमा दे म्हारा बालाजी,
घम्मर घम्मर घोटो,
म्हारा घर में घणी गरीबी,
पकड़ काट दे टोटो,
घुमा दे म्हारा बालाजी,
घम्मर घम्मर घोटो।।

मेहंदीपुर में बाबा थारो,
सालासर में बाबा थारो,
मंदिर बण्यो मोटो,
गोल भूंगड़ा रो भोग लगावो,
बाजरिया रो रोटो,
घुमा दो म्हारा बालाजी,
घम्मर घम्मर घोटो।।

शक्ति लागि लक्ष्मण जी रे,
पर्वत लायो मोटो,
लाए संजीवन प्राण बचाया,
कारज कीनो मोटो,
घुमा दो म्हारा बालाजी,
घम्मर घम्मर घोटो।।

आजाओ बजरंगबली,
उठा लो थारो घोटो,
‘रामचंद्र मालुनि’ बाबा,
चाकर थारो छोटो,
घुमा दो म्हारा बालाजी,
घम्मर घम्मर घोटो।।

घुमा दो म्हारा बालाजी,
घम्मर घम्मर घोटो,
म्हारा घर में घणी गरीबी,
पकड़ काट दे टोटो,
घुमा दो म्हारा बालाजी,
घम्मर घम्मर घोटो।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.