Skip to content

घुंघटियो आड़े आग्यो जी थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम

  • by
0 1450

घुंघटियो आड़े आग्यो जी,
घुंघटियो,,,,,ओ घुंघटियो,
घुंघटीयो आड़े आग्यो जी,
ओ घुंघटियो आड़े आग्यो जी,
थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम,
घुंघटीयो आड़े आग्यो जी,
थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम,
घुंघटियो आड़ आग्यो जी।।

म्हारो माथो,,,,, ओ महारो माथो,
म्हारो माथो चक्कर खाग्यो जी,
म्हारो माथो चक्कर खाग्यो जी,
थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम,
घुंघटीयो आड़ आग्यो जी,
थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम,
घुंघटियो आड़ आग्यो जी।।

गिगलियो,,,,, ओ गिगलियो,
गिगलियो बिलखन लाग्यो जी,
गिगलियो बिलखन लाग्यो जी,
थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम,
घुंघटियो आड़ आग्यो जी,
थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम,
घुंघटियो आड़ आग्यो जी।।

वो बणियो,,,,, वो बणियो,
वो बणियो म्हाने सरकाग्यो जी,
वो बणियो म्हाने सरकाग्यो जी,
थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम,
घुंघटियो आड़ आग्यो जी,
थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम,
घुंघटियो आड़ आग्यो जी।।

म्हारो हिवड़ो,,,,ओ म्हारो हिवड़ो,
म्हारो हिवड़ो भर भर आग्यो जी,
म्हारो हिवड़ो भर भर आग्यो जी,
शुभम रूपम के तू मिलजे,
घुंघटियो आड़ आग्यो जी,
थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम,
घुंघटियो आड़ आग्यो जी।।

घुंघटियो आड़े आग्यो जी,
घुंघटियो,,,,,ओ घुंघटियो,
घुंघटियो आड़े आग्यो जी,
ओ घुंघटियो आड़े आग्यो जी,
थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम,
घुंघटीयो आड़े आग्यो जी,
थाने देख कोणी पाई बाबा श्याम,
घुंघटियो आड़ आग्यो जी।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.