Skip to content

क्यूँ दिन घालो आशा पूरदयोजी भजन कृष्ण भजन लिरिक्स

  • by
0 2295

क्यूँ दिन घालो,
आशा पूरदयोजी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम,
देर करया,
पत थारी जयासी जी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।

ताली दे दे हाँसे लोगड़ाजी,
ओजी म्हारा आप सुँवारो काम,
यो मनड़ो इब गम ना खायसी जी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।

आस घणी थारी म्हानें साँवराजी,
ओजी थे तो आवो करके लाम,
यो टाबर गुण थारा गायसी जी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।

दूखण लागी आँख्यां डीकताँ जी,
ओजी बाबा अहलवतीरा लाल,
निरख-निरख मन माँ हरषायस्याँजी
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।

काला बादल गरजै शीश पै जी,
ओजी थारो दुःख हरता है नाम,
श्यामधणी कद दर्शण पायस्याँजी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।

रात च्यानणी धोली दूधसी जी,
ओजी थारै शरणै काशीराम,
साल सवाई खाटू आयस्याँजी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।

क्यूँ दिन घालो,
आशा पूरदयोजी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम,
देर करया,
पत थारी जयासी जी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.