Skip to content

कंचन वाली काया सैलानी मैं तो पावना भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स

  • by
0 1465

कंचन वाली काया,
सैलानी मैं तो पावना,
एक दिन जावाला,
पाछा कोणी आवाला।।

बोलो बोलो अम्रत वाणी,
इन मुखडासु,
फूला वाली परमलिसोड़ा,
अमर पद पावाला,
कँचन वाली काया,
सैलानी मैं तो पावणा,
एक दिन जावाला,
फेर नहीं आवाला।।

लेनो वेतो ले लो रे,
लावो इन हाथा सु,
करलो भलाई वालो काम,
जगत जस पावाला,
कँचन वाली काया,
सैलानी मैं तो पावणा,
एक दिन जावाला,
फेर नहीं आवाला।।

मिलनो वेतो मिल लो रे,
जगत का मिनखा सु,
मेलो ओ बिछड़ियो जाए,
पछे पछतावा ला,
कँचन वाली काया,
सैलानी मैं तो पावणा,
एक दिन जावाला,
फेर नहीं आवाला।।

गाना वेतो गा लो रे,
गुरूजी वाला गीत ला,
भैरव भजमन रा,
अमर हो जावोला,
कँचन वाली काया,
सैलानी मैं तो पावणा,
एक दिन जावाला,
फेर नहीं आवाला।।

कंचन वाली काया,
सैलानी मैं तो पावना,
एक दिन जावाला,
पाछा कोणी आवाला।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.