इवले इवले जीवही येती ,Ivale Ivale Jeevahi Yeti

लहान सुद्धा महान असते ठाऊक आहे तुम्हाला

इवले इवले जीवही येती मोठ्या मोठ्या कामाला !

महा भयंकर सिंह एकदा गुहेमध्ये निजलेला

एक छोटासा उंदीर आला,

सिंहाच्या अंगावर चढुनी ओढी दाढी-मिशाला !

सिंह जागला करीत गर्जना धरिला उंदीर त्याने,

म्हणे चिमुरड्या, “तुला फाडतो माझ्या या पंजाने.”

थरथर कापे, उंदीर सांगे, “येईन कधितरी कामाला !”

इवले इवले जीवही येती मोठ्या मोठ्या कामाला !

( या थरथर कापणाऱ्या उंदराचा सिंहाने उपहास केला.

तो म्हणाला, “अरे मूर्खा तू माझ्या एका घासाचाही नाहीस !

चिमुरडा तू, वनराजाच्या कसल्या कामी येणार आहेस रे ?

चल, चालता हो इथून.”

सुटका होताच उंदीर बिळात पळून गेला. पण एकदा काय झालं ठाऊक आहे?)

कधी एकदा सिंह अडकला फसुनीया जाळ्यात

वनराजा हो केविलवाणा ये पाणी डोळ्यात !

हादरे जंगल, अशी गर्जना ऐकून उंदीर धावे

सिंहाला तो सांगे, “आता माझे शौर्य बघावे !

भिऊ नका हो, रडू नका हो, सोडवितो तुम्हाला.

नका लोचनी आणू पाणी, पाळीन मी वचनाला.”

सर्व शक्तीने कुरतडुनीया उंदीर तोडी जाळे

पाहून सारे मग सिंहाचे भरुनी आले डोळे !

जीव चिमुकला संकटकाळी अखेर कामी आला

इवले इवले जीव कितिदा येती मोठ्या कामाला !

Leave a Reply