Skip to content

अहो अहो कारभारी हो,Aho Aho Karabhari Ho

  • by
fb-site

अहो अहो कारभारी हो कारभारी
मध्यान्‌ रात्री कुठं चालला गुमान या तुम्ही माघारी

अग ल … ल … लंका, नको श … शं … शंका
अडवू नको मला तू युक्तीनं
हातात टाळ, ग … ग … गळ्यात माळ

भ … भ … भजनाला जातोय भक्तीनं
इठोबा रखुमाई भजन करता, तहाभूक हरतीया भा … भा … भादरणी

नका काढू शक्कल, हाये मला अक्कल, तमाशाला चललाय्‌ कुठं ?
घरची भाकरी सोडून भायेर उकिरडा फुकताय तिथं

तमाशाला न्हाई …..

मग संगती येते, खरंखोटं पहाते, बसून तुमच्या शेजारी

आता कुठं जातो, कॅ … कॅ … कॅन्सल करतो
कुठल्या कुठं मी झ … झ … झक मारली

अहो खुशाल जावा, जीव तुमी लावा, म्हायेरची मी वाट धरली

पाया पडतो, हात जो … जो … जोडतो
करू नको उलटी अं … अं … अंबारी
अगं अगं कारभारणी ग कारभारणी

Leave a Reply

Your email address will not be published.