अभंगाची गोडी करी Abhangachi Godi Kari Jyas Vedi

अभंगाची गोडी करी ज्यास वेडी
तोचि पुण्य जोडी, पंढरीचे

टाळ मृदंगाची, वीणा साथ ज्याची
भक्ती पाहि तोची, विठ्ठलाची

बघा संतमेळा सदा रंगलेला
तिरी बैसलेला, देवापाशी
माहेर आपुले मंदिर तेथले
संत गुंगलेले, भजनात

गाभा-यात कोण उभा विठु जाण
चोखोबा तिष्ठत, अंगणात
पहा हा सोहळा मोक्षाचा उमाळा
पुण्य पदराला बांधावे हो

L – शांताबाई जोशी,
M – दशरथ पुजारी,
S – सुमन कल्याणपूर,

Leave a Reply