Skip to content

अंजनी को लाल निरालो रे भजन लिरिक्स

  • by
0 1871

हनुमान भजन अंजनी को लाल निरालो रे भजन लिरिक्स

अंजनी को लाल निरालो रे,
अंजनी को,
अँजनी को लाल निरालो रे,
अंजनी को।।

घुंघरू बांध बालो छम छम नाचे,
घुंघरू बांध बालो छम छम नाचे,
लाल लंगोटे वालो रे,
अंजनी को,
अँजनी को लाल निरालो रे,
अंजनी को।।

रोम रोम में राम रमइयो,
रोम रोम में राम रमइयो,
राम नाम मतवालो रे,
अंजनी को,
अँजनी को लाल निरालो रे,
अंजनी को।।

भीड़ पड्या बाबो दोड़्यो दोड़्यो आवे,
भीड़ पड्या बाबो दोड़्यो दोड़्यो आवे,
भगता रो रखवालो रे,
अंजनी को,
अँजनी को लाल निरालो रे,
अंजनी को।।

रामावतार राम भज प्यारे,
रामावतार राम भज प्यारे,
भजले बजरंग बालो रे,
अंजनी को,
अँजनी को लाल निरालो रे,
अंजनी को।।

अंजनी को लाल निरालो रे,
अंजनी को,
अँजनी को लाल निरालो रे,
अंजनी को।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.